Jonge ouders

Vitaal Vechtdal

17 augustus 2021 14:12

Ouders en organisaties die samenwerken in het belang van uw kind, dat is wat we voor ogen hebben.

Vroeg Erbij in het Vechtdal, een pilot van Vitaal Vechtdal, maakt vroege signalering van opvoed- en opgroeirisico’s bij zwangeren mogelijk vanuit diverse organisaties die betrokken zijn bij opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Jaarlijks zijn er ongeveer 1150 bevallingen in het Vechtdal. Naast de medische begeleiding, heeft de verloskundige of gynaecoloog ook oog voor de sociale omstandigheden waarin een zwangere verkeert.

Jonge ouders

Het prenatale huisbezoek

Een kind krijgen en grootbrengen is heel bijzonder. Iedere ouder wil er graag het beste van maken, maar soms maken omstandigheden het zwaar voor ouders. Extra ondersteuning, nog voordat de baby geboren wordt, kan dan helpen. Deze extra ondersteuning tijdens de zwangerschap wordt geboden door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij biedt een luisterend oor en geeft tips en adviezen. Dit heet het ‘Prenatale Huisbezoek-JGZ’. JGZ staat voor JeugdGezondheidsZorg.

Betere samenwerking in de keten - tussentijdse evaluatie 2016

Alle uitvoerenden in de geboortezorg in de regio Vechtdal doen mee. Uit gesprekken blijkt dat clienten tevreden zijn over de samenwerking. Professionals krijgen door de samenwerking meer inzicht in elkaars expertise. Men weet elkaar beter te vinden en neemt sneller contact op. Ook is een lichte verschuiving naar voren van ondernomen acties waar te nemen, naar al tijdens de zwangerschap in plaats van na de bevalling. Dit was ook één van de doelen van Vroeg Erbij in het Vechtdal. Doordat zorg en ondersteuning eerder ingezet kunnen worden, kunnen bepaalde problemen al worden opgelost voordat het kind geboren wordt. Deze werkwijze past binnen Vitaal Vechtdal, waarin de vraag centraal staat ‘hoe kunnen mensen in de regio langer gezond blijven?’

De helder beschreven verwijsstructuur biedt toegevoegde waarde. GGD IJsselland, dat de Prenatale Huisbezoeken uitvoert, vindt de aangevraagde bezoeken zeer nuttig zijn en ze leiden tot ofwel verdere begeleiding door de JGZ-verpleegkundige, ofwel het inzetten van externe hulp, zoals Samen Doen-teams, voedselbank, Veilig Thuis of GGZ-hulp. 

Op deze wijze ontstaat er een vloeiende keten van informatie en advies, vroegsignalering, adequate opvolging en jeugdzorg op maat. Betrokken organisaties zijn verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg /GGD IJsselland, huisartsen, samen doen-teams, gemeenten en overige relevante instanties. etc.

Conclusies uit de pilot - eindrapportage 2018

De pilot vond plaats van medio 2015 tot medio 2018. Nu kan het resultaat van de gezamenlijke inspanning worden gepresenteerd: een factsheet en de eindrapportage met bijlagen. Zowel professionals die met kwetsbare zwangeren te maken hebben, als ouders die een prenataal huisbezoek van de JGZ-verpleegkundige hebben gehad, ervaren de werkwijze Vroeg Erbij in het Vechtdal als zeer positief.  De signaleringsvragen blijken een goed handvat te zijn om het gesprek met alle zwangeren aan te kunnen gaan. Op basis van de aanbevelingen die zijn gedaan, kan in de toekomst worden gewerkt aan de verdere verbetering en borging van Vroeg Erbij in het Vechtdal.

Vervolg en borging van de werkwijze

Het Verloskundigen Samenwerkingsverband Vechtdal heeft aangegeven de werkwijze Vroeg Erbij in het Vechtdal te willen voorzetten. Er wordt een volgende werkgroep gevormd die ervoor zal waken dat de werkwijze op een goede manier wordt geborgd en zij zullen zich gaan buigen over de aanbevelingen die zijn gedaan. Proscoop zal als projectleider hierbij betrokken blijven.

Factsheet Vroeg Erbij in het Vechtdal

Rapport Evaluatieonderzoek Vroeg Erbij in het Vechtdal

Over Vroeg Erbij in het Vechtdal

Vroeg erbij in het Vechtdal’ is gezamenlijk ontwikkeld eerste- en tweedelijns verloskundigen, gynaecoloog, kraamzorg en JGZ-verpleegkundige in goede samenwerking met VSV Vechtdal, Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep), GGD IJsselland en alle betrokken professionals. De pilot wordt begeleid door Welmoed Nijboer en Elisabeth Floor, adviseurs van Progez.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over 'Vroeg Erbij in het Vechtdal' kunt u contact opnemen met Sjoukje Kruisselbrink, adviseur bij Proscoop. Algemene vragen kunt u mailen naar info@vitaalvechtdal.nl

Een platform met informatie over een gezonde zwangerschap. Sinds kort ook online coaching bij kinderwens.